Чепеларе » Природа » Почви

Почви

ЧепелареПочвената покривка е общо взето от типа кафяво-хумусни карбонати. Срещат се също и ливадни почви в поясите под горските масиви. Съставът на почвите е песъчливо-глинест или песъчлив. Във вертикална посока те са разположени в диапазона от дълбоки до плитки. Почвите са рохки, свежи и пропускливи, което ги прави благоприятни за производство на картофи.

Обработваемите земи заемат 11% от общата площ на общината и са в една или друга степен засегнати от площна ерозия най-вече поради факта, че се използват предимно за производство на картофи - монокултура, съпроводена с интензивна почвоподготовка. Сериозен проблем в това направление са ерозиралите терени в района на Чала, във връзка с което е необходимо да се предвидят рекултивационни мероприятия и зачимяване в района.

В общината няма добив на полезни изкопаеми по закрит способ. В района има мраморна кариера и кариера за добив на варовик в землището на с. Хвойна. За кариерите има изготвени проекти за рекултивация при приключване на експлоатацията.