Чепеларе » Природа » Минерални ресурси

Минерални ресурси

Геоложкият строеж и петрографският състав на земите в Чепеларския район са добре проучени. В котловината в непосредствена близост до града скалите са изградени от стари палеозойски видове - гнайс, гранитогнайс, кристалиношисти и мрамори. Те са препокрити през терциера с млади плиткоморски образувания - мергели, варовици, пясъчници, андезити и туфи.

Преобладаващо разпространение имат гнайсите и гранитогнайсите. Освен това на север от река Сивковска и източно от Чепеларска река се простира зона на гранитодистенови шисти.

Значителни количества мраморизиран варовик има в най-южната част на басейна на Янчовска река и в местността Дупките, на изток от Чепеларе.