Чепеларе » Природа » Флора

Флора

Храстовиден очеболецВисоката лесистост в общината (73% от общата площ са гори) предполага висок индекс на биологичната компонента.

В състава на растителните формации участват следните храстови, полухрастови и тревни видове: глог, шипка, хвойна, птиче грозде, чашкодрян, червена боровинка, черна боровинка, лазаркиня, зъбник, светлика, горска ягода, малина, къпина, папрат, беладона, копривка, мъхове и др.

На територията на общината виреят и много тревисти растения с лечебни свойства: бял равнец, камшик, горска пищялка, живовлек, пелин, змийско мляко, синя жлъчка, обикновен повет, мъжка папрат, медовина, силивряк, очанка, горска ягода, лечебна комонига, риган, пипериче, сладка папрат, лечебна иглика, жълтурче, обикновен киселец, черен бъз, вратига, мащерка, котешка стъпка, обикновено подбиче, висок лопен, великденче, есенен минзухар и др.

Видовете лечебни растения с ограничен режим на събиране са: лудо биле, червен и жълт кантарион, мразовец, шапиче, а потенциално застрашени от изчезване са: жълта тинтява, здравец, иглика, камшик, есенен минзухар, риган, планински очеболец, копитник, омайниче, ранилист, шапиче, мечо грозде, лудо биле, изсипливче.

В Червената книга и Списъка на защитените растения са: родопска теменуга, родопски крем, червено родопско лале, родопско омайниче, родопски магарешки бодил.

Борова манатаркаМногообразието на гъбите в района е голямо, като някои от най-разпространените са: обикновена манатарка, пачи крак, припънка, булка гъба, сърнела, челядинка, горска печурка, рижика, масловка, зърнеста масловка, дяволска гъба, зелена мухоморка, дипленка, червена мухоморка, коралка, пърхутка, пънчушка и др. Основен потребител на тези суровини са "Фунгоробика" и "Ниагара фунги", които изкупуват диворастящи гъби. Освен тях на територията на общината сезонно се разкриват и временни изкупвателни пунктове към други фирми.