Чепеларе » Природа » Фауна

Фауна

Ловен соколПтици

В района се срещат сврака, сива врана, гарга, представители на семейство гълъбови, чучулигови, лястовици, кълвачови и на разред пойни. Някои от посочените представители, обитаващи горите, са: разред гълъбови - гривяк, гургулица, гугутка; разред кокошови - яребица, глухар.

Освен изброените дотук видове се срещат и сови, зеленоглава патица, ястреб, мишелов, орел (малък), обикновена кукувица, чухал, бухал, зелен кълвач, селска и скална лястовица, бяла стърчиопашка, орехче, градинска червеноопашка, синигер, врабче, сойка, гарван, славей.

Влечуги

Разред люспести - зелен, кафяв и ливаден гущер, слепок, пепелянка, усойница, обикновена водна змия.

 

РозалияЗемноводни

Жаби, алпийски тритон (дъждовник).

Бозайници

Мечка, вълк, дива свиня, сив заек, лисица, дива коза, европейска сърна, благороден елен, таралеж, къртица, катерица, прилепи, язовец, мишка.

Риби

Речна и дъгова пъстърва, черна мряна, кефал.

В Червената книга са записани алпийският тритон (дъждовник) и някои видове прилепи.