Чепеларе » Природа » Горски фонд

Горски фонд

ЧепелареГорският фонд на община Чепеларе е 25 000 хектара, като над 70% от горите са частни. Контролът по стопанисването и опазването на земите и горите от горския фонд се осъществява от ДГС "Чепеларе", ДГС "Хвойна" и част от ДГС "Пампорово".

Преобладаващи дървесни видове са иглолистните смърч, бял бор, черен бор, ела и широколистните бук и дъб. Те образуват и чисти, и смесени насаждения.

На територията на общината функционират няколко дървообработващи предприятия и работилници за мебели, дограма и дърводелски услуги.

Горското стопанство и горската промишленост са добре развити, те са един от водещите отрасли в общината и имат определяща роля в икономическото развитие на района. На територията на община Чепеларе има регистрирани множество горовладелски кооперации, повечето от които членуват в сдружение "Горовладелец" със седалище Чепеларе.